การตีพิมพ์บทความ

การตีพิมพ์บทความ

การตีพิมพ์ NCCE23: บทความฉบับสมบูรณ์ที่ส่งเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ และผ่านการพิจารณาคัดเลือก
จากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จะมีสิทธิได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร ระดับ TCI 1 ได้แก่
• วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

Be the first to comment on "การตีพิมพ์บทความ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*