การตีพิมพ์บทความ

การตีพิมพ์ NCCE24:

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ส่งเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ และผ่านการพิจารณาคัดเลือก
จากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จะมีสิทธิได้รับการตีพิมพ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คณะกรรมการจัดการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24
สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ 3011 – 3058 โทรสาร : 043-754316 LineID: – อีเมล์: – @gmail.com

Be the first to comment on "การตีพิมพ์บทความ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*