การตีพิมพ์บทความ

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ส่งเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ และผ่านการพิจารณาคัดเลือก
จากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จะมีสิทธิได้รับการตีพิมพ์ :

Be the first to comment on "การตีพิมพ์บทความ"

Leave a comment