การนำเสนอผลงาน

การนำเสนอผลงาน

วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering, STR)
วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Material Engineering, MAT)
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Engineering and Management, CEM)
วิศวกรรมเทคนิคธรณี (Geotechnical Engineering, GTE)
วิศวกรรมขนส่ง จราจร และโลจิสติกส์ (Transportation, Traffic and Logistics Engineering, TRL)
วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resource Engineering, WRE)
วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Survey and Geographic Information System Engineering, SGI)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environmental and Energy Engineering, ENV)
วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Engineering, INF)

Be the first to comment on "การนำเสนอผลงาน"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*