การส่งบทความ

 

คลิกส่งบทความ

คำแนะนำในการเขียนบทความเสนอในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 24 ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

นำส่งบทคัดย่อของบทความที่จะนำเสนอและตีพิมพ์ให้กับคณะกรรมการพิจารณาบทความพิจารณาในเบื้องต้น โดยพิมพ์บทคัดย่อลงบนแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของระบบจัดการประชุม  และสามารถตรวจสอบสถานะของบทความได้ผ่านการเข้าสู่ระบบจัดการบทความบนหน้าเว็บไซต์การประชุมวิชาการฯ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาบทความพิจารณาบทคัดย่อเรียบร้อยแล้ว จะปรับปรุงสถานะของบทความบนระบบเว็บไซต์ ผู้เขียนเข้าระบบเพื่อตรวจสอบ ผู้เขียนบทความจัดทำบทความฉบับสมบูรณ์ โดยใช้โปรแกรม MS Word และแม่แบบเอกสารที่คณะกรรมการจัดการประชุมฯ เตรียมไว้ให้เท่านั้น ขอความร่วมมือผู้เขียนบทความทุกท่านให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแม่แบบเพื่อให้บทความอยู่ในรูปแบบเดียวกันทั้งฉบับ

Be the first to comment on "การส่งบทความ"

Leave a comment