การส่งบทความ

การส่งบทความ
คำแนะนำในการเขียนบทความเสนอในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 24
ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
นำส่งบทคัดย่อของบทความที่จะนำเสนอและตีพิมพ์ให้กับคณะกรรมการพิจารณาบทความพิจารณาในเบื้องต้น โดยพิมพ์บทคัดย่อลงบนแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของระบบจัดการประชุม หากนำส่งบทคัดย่อสำเร็จ ผู้เขียนบทความจะได้รับแจ้งทางอีเมล์ และสามารถตรวจสอบสถานะของบทความได้บนหน้าเว็บไซต์การประชุมวิชาการฯ
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาบทความพิจารณาบทคัดย่อเรียบร้อยแล้ว จะปรับปรุงสถานะของบทความบนหน้าเว็บไซต์
ผู้เขียนบทความจัดทำบทความฉบับสมบูรณ์ โดยใช้โปรแกรม MS Word และแม่แบบเอกสารที่คณะกรรมการจัดการประชุมฯ เตรียมไว้ให้เท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ข้างล่างต่อไปนี้ ขอความร่วมมือผู้เขียนบทความทุกท่านให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแม่แบบเพื่อให้บทความอยู่ในรูปแบบเดียวกันทั้งฉบับ

Be the first to comment on "การส่งบทความ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*