กำหนดการนำเสนอบทความ

กำหนดการนำเสนอบทความ

ผู้นำเสนอบทความ จัดเตรียม file นำเสนอในรูปแบบ PowerPoint Office 2013
แผนผังห้องนำเสนอบทความรายสาขา

ผู้นำเสนอบทความต้องนำไฟลนำเสนอลงไว้ในคอมพิวเตอร์ของห้องนำเสนอก่อนเริ่ม Session เท่านั้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ในแต่ละห้อง

ผู้นำเสนอมีเวลา ทั้งสิ้น 15 นาที ต่อ 1 บทความ (นำเสนอ 10 นาที และตอบคำถาม 5 นาที)

ก่อนปิด Session จะมีพิธีมอบใบประกาศ ให้กับผู้นำเสนอบทความ และถ่ายภาพร่วมกัน โดยภาพทั้งหมดจะถูกอัพโหลดลงในเวปไซต์ NCCE23 ในวันถัดไป

ไฟล์กำหนดการนำเสนอบทความรายสาขา

ตารางเวลาการนำเสนอ
วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering, STR)
วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Material Engineering, MAT)
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Engineering and Management, CEM)
วิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Engineering, GTE)
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ (Intelligent Transportation, Traffic and Logistics Engineering, TRL)
วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resource Engineering, WRE)
วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Survey and Geographic Information System Engineering, SGI)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environmental and Energy Engineering, ENV)
วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Engineering, INF)
วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (Civil Engineering and Education, CEE)
วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (Defense Engineering and Technology, DET)

Update: 15/07/2018 // 6.00 PM.
ติดต่อสอบถาม อ.ดร.สุธิดา ทีปรักษพันธุ์
Tel: 0941570254
Email: Ncce23conference@gmail.com
รายละเอียดการประชุม
หลักการและเหตุผล
รูปแบบการจัดงาน
การบรรยายพิเศษ
หัวข้อของการประชุม
กำหนดการสำคัญ
การตีพิมพ์บทความ
กำหนดการนำเสนอบทความ
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ผู้เข้าร่วมประชุม
การส่งบทความ
การลงทะเบียน
การนำเสนอผลงาน
ข้อมูลที่พัก
ตรวจสอบสถานะบทความ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สถิติการเข้าชม

ติดต่อเป็นผู้สนับสนุนการประชุมฯ
คุณ – โทรศัพท์ – อีเมล์: – @gmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คณะกรรมการจัดการประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24
สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ 3011 – 3058 โทรสาร : 043-754316 LineID: – อีเมล์: – @gmail.com

Be the first to comment on "กำหนดการนำเสนอบทความ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*